کارت پیمانکاری شهرداری

کارت پیمانکاری شهرداری از سال ۱۳۸۷ جهت ارتقای کیفی وافزایش توان فنی واجرایی پیمانکاران عمرانی شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی اقداماتی صورت گرفت که پیمانکاران پس از اخذ

اشتراک گذاری