';
side-area-logo

خدمات حسابرسی

ثبت پایتخت | خدمات حسابرسی

ثبت پایتخت | رتبه بندی انبوه سازان

ثبت پایتخت | رتبه بندی پیمانکاران

حسابرسی
خدمات حسابرسی

ثبت پایتخت | خدمات حسابرسی

خیلی ضعیفضعیفمعمولیخوبعالی (6)

( با رای دادن مارا در بهبود کیفیت مطالب یاری کنید )

خدمات حسابرسی

دليل اصلي وجود خدمات حسابرسی مستقل ، افزايش اعتبار صورت هاي مالي است. ‏اجراي خدمات حسابرسی ، حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد در جامعه قرار مي دهد.

 اعتبار ‏دادن به صورت هاي مالي به معناي ايجاد اطمينان از مطلوبيت ارائه و قابيليت اتكاي آنهاست. افرادي صلاحيت افزايش صورت هاي مالي را دارند كه:‏

ثبت پایتخت | خدمات حسابرسی

شرایط گرفتن صلاحیت برای افزایش صورت های مالی

۱- صلاحیت فني لازم براي اجراي يك رسيدگي را داشته باشند.‏

۲- مستقل از شركت مورد رسيدگي باشند تا جامعه نسبت به واقع بيني و بي ‏طرفي آنان اطمينان حاصل كند.‏

حسابرسی شده:

استفاده از عبارت حسابرسي شده در صورت هاي مالي به اين معناست كه ‏ترازنامه، صورت سود و زيان، سود و زيان انباشته و صورت گردشي وجود نقد شركت ‏همراه يک گزارش حسابرسي است كه توسط حسابرسان مستقل تهيه شده كه در آن ‏نظر حرفه اي خود را نسبت به مطلوبيت ارائه صورت هاي مالي شركت اظهار كرده اند.

انواع اظهار نظرها:

اظهار نظرهای متفاوتی در خدمات حسابرسی وجود دارد. انواع آن شامل :

۱- اظهار نظر مردود

۲- مشروط

۳- مقبول

۴- عدم اظهار نظر است.

انواع خدمات حسابرسی از نظر تابعيت سازماني:‏

حسابرسي مستقل:

اين نوع حسابرسي توسط افرادي مستقل از شركت صورت ‏مي پذيرد كه كاركنان واحد مورد رسيدگي نمي باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد ‏رسيدگي نيست.‏

حسابرسي داخلي:

معمولاً اين نوع حسابرسي در مؤسسات بزرگ مشاهده مي ‏شود. حسابرسان داخلي در اركان مؤسسات مورد حسابرسي هستند و در چارت ‏سازماني مؤسسه جايي براي آنان در نظر گرفته شده و حدود وظايف و اختيارات آنان ‏روشن شده است.‏

هدف اصلي حسابرسي داخلي:

ارزيابي نحوه انجام وظايف محول بر واحدهاي ‏مختلف مؤسسه است. كاركنان حسابرسي داخلي معمولاً زير نظر مدير عامل يا مقام ‏ارشد ديگري مي باشند. اين موقعيت بالا در ساختار سازماني مؤسسه، اطمينان مي ‏دهد كه حسابرسان داخلي به اكثر واحدهاي مؤسسه دسترسي داشته باشند. لازم ‏است حسابرسان داخلي مستقل از رؤساي قسمتها و مديراني باشند كه كار آنان را ‏حسابرسي مي كنند.‏

انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار:‏

حسابرسي الزامي: مانند حسابرسي شركت هاي سهامي عام مطابق مقررات ‏بورس اوراق بهادار تهران.‏

حسابرسي اختياري: در چنين حالتي انجام حسابرسي يك كنترل اختياري است و ‏مي تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.‏

انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي:‏

‏حسابرسي صورت هاي مالي:

عبارت است از اظهار نظر تخصصي نسبت به ‏مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري. اين نوع ‏حسابرسي كه توسط مؤسسات حسابرسي صورت مي پذيرد، بررسي صورت هاي مالي ‏شامل ترازنامه،صورت هاي سود و زيان يا سود (زيان) انباشته و گردش وجوه نقد و ‏يادداشت هاي همراه را شامل مي شود.‏

حسابرسي رعايت:

حسابرسي رعایت عبارت است از جمع آوري و ارزيابي شواهد ‏به منظور دستيابي به يافته هايي در خصوص رعايت قوانين و دستور العمل ها و ارائه ‏گزارش در اين رابطه. لازم به ذكراست كه معيار در حسابرسي رعايت از پيش تعيين شده ‏است . اين معيار مي تواند در قالب قوانين مالياتي و از اين قبيل باشد. از اين رو حسابرسي هيچ گونه نقشي در رابطه با ‏تعيين وتشخيص معقول با مناسب بودن معيار ندارد.‏

حسابرسي ويژه:

نوع خاصي از حسابرسي است كه موضوعي مشخص و از پيش ‏تعيين شده را در بررسي مي كند و ممكن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه ‏حسابرسي شونده و يا غير از آن صورت پذيرد.

از جمله مواردي كه اين نوع حسابرسي ‏انجام مي گيرد عبارت است از:‏

۱- ‏كشف تقلب و سوء استفاده كاركنان يا مديريت در شركت

۲- مطابقت صورت هاي مالي با قرادادهاي منعقده.‏

حسابرسي عملياتي:

فرايندي است منظم و با قاعده كه به ارزيابي كارآيي، اثر ‏بخشي، و رعايت صرفه هاي اقتصادي يك سازمان چارچوب كنترل هاي مديريتي و گزارش ‏نتايج ارزيابي همراه با ارائه پيشنهادات و توصيه هاي اصلاحي به افراد ذيصلاح مي پردازد ‏و نهايتاً منجر به استفاده بهينه از منابع سازماني و ارتقاء بهره وري آن خواهد شد.‏

حسابرسی عملیاتی در چه موردی اظهار نظر میکند:

حسابرسان در حسابرسي عملياتي در مورد كليه علميات شركت اظهار نظر ‏نمي كنند، بلكه يافته ها و نتيجه گيريهاي خود را در مورد عملكردها، فرايندها و روش ‏هاي كنترل داخلي خاص كه مي تواند بطور كاراتر و اثر بخش تر انجام گيرد بيان مي كنند. ‏

مزایای حسابرسی عملیاتی:

شناسايي آن دسته از هدف ها، سياست ‏ها و روش هاي سازماني كه تا كنون تعريف نشده باقي مانده اند.‏

حسابرسي مبتني بر سيستم:‏

ويژگي اصلي اين نحوه عمل، اتكاء بر سيستم كنترل داخلي به عنوان مبنايي جهت ‏حصول اطمينان از قابليت اعتماد اطلاعات منعكس شده در حساب ها است.

ویژگی خاص این روش:

در اين روش، ‏كنترل هاي داخلي به منزله يك منبع جديد شواهد حسابرسي در كنار آزمون هاي ‏تفصيلي ، نقش اساسي پيدا مي كنند. بدين لحاظ هر گاه كنترل هاي داخلي صاحبكار ‏موثر ارزيابي گردد، حسابرس قادر خواهد بود براي كسب بخشي از اطمينان لازم در مورد ‏صحت سوابق حسابداري به كنترل هاي مزبور اتكا نمايد.‏

حسابرسي مبتني بر ريسك:

در اين روش با استفاده از روش هاي آماري، ميزان ‏شواهد مورد لزوم جهت ارائه اظهار نظر تعيين مي شود و با در نظر گرفتن سطح اطمينان ‏و پيش بيني زمان و هزينه، استراتژي كلي حسابرسي پايه ريزی مي شود. استفاده از ‏روش مذكور مزايايي چون كاهش هزينه و زمان عمليات جسابرسي را به همراه خواهد ‏داشت.‏

قابل ذكر است:

كه هم اكنون روش حسابرسي مورد استفاده در ايران، حسابرسي ‏مبتني بر سيستم مي باشد.‏

خدمات حسابرسی شامل موارد زیر است:

حسابرسی مالی:

همان حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها ، سازمان امور مالیاتی کشور و پیمانکاران که در برخی موارد کارفرمایان از آن ها گزارش حسابرسی طلب می کنند.

حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده:

موضوع مواد قوانین مالیاتی حسابرسی عملیاتی که به بررسی عملیات واحد های تجاری پرداخته و در آن به معیارهای مالی و غیر مالی توجه می گردد و بررسی نتایج آن منجر به بهبود فرآیند های کسب وکار در واحد تجاری و افزایش کارایی کارکنان ، بهبود فرآیندهای داخلی و در نهایت افزایش درآمد واحدهای تجاری میگردد.

وظیفه حسابرسی داخلی:

  • حسابرس داخلی باید به کنترل داخلی صندوق و بانک بپردازد
  • باید بتوانند کنترل داخلی بودجه و هزینه را انجام دهند .
  • کنترل داخلی خرید و حقوق و دستمزد هم بر عهده حسابرس داخلی است
  • حسابرس داخلی باید بتوانند کنترل های داخلی انبارداری را به صورت درست و دقیق انجام دهد

تماس با مشاوران ما :

برای انجام خدمات حسابرسی خود میتوانید با موسسه ثبت پایتخت تماس حاصل فرمایید.