کارت بازرگانی

کارت بازرگانی کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی وحقوقی صادر میشود که هرکدام شرایط خاص خود را دارد. مثلا برای گرفتن این کارت حقیقی فرد باید حداقل ۲۳ سال تمام

اشتراک گذاری