مناطق ویژه اقتصادی ایران کدامند و تفاوت آنها با مناطق آزاد چیست؟

مناطق ویژه اقتصادی ایران کدامند؟ مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت ذیل تعریف کرد : محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا

اشتراک گذاری