ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

تفاوت بین شرکت سهامی و محدود

شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و شرکا فقط تا میزان سهم خود در شرکت ضامن قروض و تعهدات هستند. در شرکت سهامی خاص ، مسئولیت هر یک از سهامداران شرکت در مورد بدهی ها ، مدود به مبلغ سرمایه گذاری هز یک در شرکت است.

تفاوت اصلی بین شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود