ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

دفاتر شرکت کدامند؟

هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد.

1- دفتر روزنامه

2- دفتر کل

3- دفتر دارائی

4- دفتر کپیه