ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

دفتر روزنامه چیست؟

دفتر روزنامه دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به شکل روزانه وارد خواهد شد.