ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

دفتر پلمپ چیست ؟

هر ساله اداره دارایی و مالیاتی برای بررسی وضعیت حسابها و اخذ مالیات به این دفاتر ( دفاتر پلمپ کل و روزنامه ) استفاده می کند. این دفاتر به این دلیل به ذفاتر پلمپ معروف هستند زیرا کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند که این نشان دهنده اهمیت این دفاتر می باشند.