ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

رتبه 5 چیست؟

رتبه 5 در بین رتبه های پیمانکاری کمترین اولویت را به خود اختصاص می دهد. برای اخذ و یا خرید رتبه 5 پیمانکارای نیاز است که مدیرعامل و بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشند.

رتبه 5 چیست؟