ثبت پایتخت | کلیه خدمات ثبتی شرکت ها

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1- دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

2- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص )

4- تعیین اولین مدیران و بازرسان با کپی شناسنامه برابر اصل شده

5- کپی کارت ملی برابر اصل شده اعضای هیئت مدیره و سهامداران بازرسین

6- ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده

7- ارائه کپی برابر اصل پاسپورت ( در صورت نیاز )

8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره

9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.

10- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند.

11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12 – ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13- پرداخت فیش 40000 ریال به عنوان هزینه

14- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

 

لینک های مرتبط :

چه کسانی می توانند شرکت ثبت کنند؟

احتکار چیست؟

رتبه بندی پیمانکاران

نمونه کارت ویزیت های طرح رویا

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص