مسئولیت های مدیرعامل درشرکت های سهامی

مسئولیت های مدیرعامل درشرکت های سهامی:

کلاً مسئولیت های مدیرعامل یک شرکت سهامی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت های که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب_ مسئولیت های که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیرعامل شرکت های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.

مشاورین و کارشناسان ثبت پایتخت پاسخگوی تمامی سوالات شما در رابطه با مشکلات ثبتی شما می باشند.

لینک های مفید :

صفر تا صد خدمات ثبت شرکت

ثبت تغییرات

تبلیغات گوگل ادوردز

 

41- مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی